Pla de voluntariat

Pla de voluntariat

PLA DE VOLUNTARIAT DE PLÀUDITE TEATRE

1) El voluntariat, la missió i el pla estratègic

Aquest és el Pla de Voluntariat (PdV) de l’entitat Plàudite Teatre. Espai d’Arts Escèniques.

En els Estatuts de la nostra entitat, entre les activitats estratègiques per a complir, es llegeix en el punt i) “Potenciar i fomentar la participació i la implicació del voluntariat al territori”. Per tal de fer efectiva l’ activitat estratègica marcada pels Estatuts l’Organització es dota d’una Política de voluntariat que l’ orienta en com s’ha de dur a terme les diferents aspectes i nivells del PdV que es posa en marxa en ella. Aquesta política de voluntariat – que es deriva de la Política general i del compromís de l’Organització amb la societat, d’acord amb la missió, els valors i la visió establerta, té també, com la política general, l’objectiu la promoció d’activitats relacionades amb el món de la cultura, l’art i la formació, generant processos de transformació social vinculats als territoris i donant prioritat a les Arts Escèniques (grup de teatre, tallers, cursos, actuacions, exposicions, assajos, publicacions, concerts, conferències, festivals, viatges, etc.)

El PdV es concreta en aquests punts clau:

– Promoure la participació dels professionals i dels voluntaris a les activitats de l’organització per tal d’aconseguir l’alineació de tothom en la consecució dels objectius.

– Facilitar la transmissió de coneixements sobre formes de treball de voluntaris en les realitats socials en les que s’incideix, sobre la tasca educativa.

– Establir aliances amb altres sectors i treballar en xarxa amb altres organitzacions.

 

2) Definició i àmbits de voluntariat a Plàudite Teatre

 

 1. a) Entenen i defineixen com a voluntariat: les persones que, de forma altruista i compromesa, sense prestació econòmica ni de qualsevol altra índole, realitzen activitats que s’emmarquen en els àmbits que integren la seva missió: Promoció i difusió d’activitats de caràcter escènic -teatral a la seva vessant espectacular, foment de la investigació, l’experimentació i l’intercanvi, promoció la formació i l’ensenyament, col·laboració i suport amb activitats relacionades amb el món educatiu, cultural i social dels territoris, donant importància a la igualtat d’oportunitats. Desenvolupament també de qualsevol altre camp artístic, cultural, educatiu i social, tenint com objectiu la defensa incondicional de la cultura a través de l’art. Potenciar i fomentar el respecte per la diferència, tant de gènere com LGTBIQ+, a través de les Arts Escèniques

 

 1. b) La dedicació d’aquestes persones ha de caracteritzar-se per: Una voluntat de transformació social; Compromís amb la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones; Aposta per la qualitat del servei; Compromís per la corresponsabilitat; Treball en xarxa i especialment en la formació i difusió dels valors humans que orienten els seus objectius i el valors de l’entitat com a tal.

 

 1. c) Valors humans:

– Utopia, per avançar cap a una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat

– Solidaritat i cooperació, basades en el respecte a la dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans

– Iniciativa, fomentar la participació, l’autonomia personal i esforç individual i col·lectiu per desenvolupar una ciutadania activa i responsable

– Felicitat, formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat.

 

 1. d) Valors de l’entitat:

– Independència

– Transparència

– Pluralisme

– Sostenibilitat

– Coherència

 

 1. e) Àmbits d’adscripció dels voluntaris i voluntàries

 

En l’entitat hi ha molts àmbits i nivells d’actuació on poden estar adscrits els voluntaris. Cada un d’aquests àmbits o nivells demana un perfil adient i diferent de voluntari. Actualment poden ser els següents:

 1. Voluntariat Internacional
 2. Col·laborar en l’estructura de la l’entitat o d’altres entitats.
 3. Persones que col·laboren en activitats i que formen la base social d’associacions d’organitzacions i/o formen part de les seves juntes.
 4. Col·laborar en actes, festes, campanyes etc., de manera habitual
 5. Formar part de grups de persones d’empreses que s’ofereixen en projectes específics o voluntariat corporatiu.

 

 1. f) Drets i deures del voluntari

 

– Drets del voluntari respecte l’entitat:

 

 1. Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
 3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i les seves creences.
 4. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.
 5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat. 6. Ser coberts mitjançant la corresponent pòlissa d’assegurança com a beneficiaris, pels riscs d’accidents i dels danys que involuntàriament podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 6. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
 7. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

 

– Deures del voluntari:

 

 1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
 3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.
 4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
 6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

 

 1. g) Reconeixement, canvi i millora

 

Des de les entitats i projectes que s’inclouen en l’entitat, així com des dels seus òrgans directius i des de la Comissió de Polítiques hi ha un esforç per a augmentar el reconeixement i la consolidació del paper del voluntari en l’entitat, alhora que es vol fer més visible la seva força i els resultats de la seva acció diària.

Aquest projecte de fer visible, reconèixer i consolidar el voluntariat comporta una millora en la gestió dels voluntaris dels diferents àmbits on poden actuar i cal fer un esforç per a desenvolupar un procés sistematitzat, curt i adequat a cada realitat, que permeti que qualsevol persona que vulgui col·laborar en les actuacions de l’entitat, ho faci amb plena satisfacció per a ella i amb utilitat i eficàcia per al compliment dels valors i objectius de tota l’entitat. Per tal que es concreti la millora de la gestió del voluntariat i que en el futur es pugui anar fent millores i adaptant-lo a les situacions que es presentin , així com garantir un mínim d’ homogeneïtat institucional que millori l’organització i gestió del voluntariat, s’ha inclòs la gestió del voluntariat en el Sistema de Gestió Integrat que té la organització.

 

 1. h) Gestió Integrada

 

Per tal de definir els processos a seguir en les diferents etapes per les que passa un voluntari al llarg de la seva relació amb l’entitat, així com les eines a utilitzar en els diferents àmbits d’actuació s’ha elaborat un Procediment de Gestió de voluntariat, que s’inclou dins el Procés de Gestió de Recursos Humans.

 

La Gestió de Voluntariat inclourà els aspectes següents:

 

 1. Definició dels serveis voluntaris
 2. Detecció de necessitats
 3. Captació i Selecció
 4. Acollida, incorporació i desvinculació
 5. Avaluació i millora

 

Seran descrits en el procediment esmentat i en altres referents a la gestió i formació dels recursos humans que ja eren vigents en el sistema de gestió. Així mateix s’elaboraran les instruccions necessàries per algunes activitats que poden ser més adients a la gestió del voluntariat.

 

Quan es tracti d’un projecte específic de voluntariat, es tindrà en compte en la planificació d’aquest projecte tot el que fa referència a la transferència de coneixements, per tal que sigui inclosa como una activitat i una forma de reconeixement dels voluntaris i altre personal integrat en el projecte.

 

 1. i) Responsabilitat

 

És responsabilitat de la Direcció General i hi haurà el Comitè del Voluntariat que vetllarà també per a la bona gestió del voluntariat. També es nomena un responsable del Pla de Voluntariat, que serà un membre de l’equip tècnic, i que seguirà el compliment i manteniment del descrit en el procediment.

El Comitè del Voluntariat estarà format per:

 

– Responsable Pla Voluntariat

– 1 responsable de formació

– Responsable projectes voluntariat

 

En cada entitat, servei o projecte es nomena un responsable de la gestió directe dels voluntaris, quant a captació, selecció, incorporació, participació i desvinculació, i ho farà seguint el que està explicitat en aquest procediment. Aquests responsables tindran reunions amb el responsable del Pla de Voluntariat, amb la periodicitat que s’acordi en cada àmbit, nivell o projecte.

 

 1. j) Captació de voluntaris

 

Pel seu caire estratègic s’inclou la captació de voluntaris dins el Pla de Voluntariat deixant la selecció com un element de gestió i especificat dins el procediment Gestió de Voluntariat. La captació de voluntaris a l’entitat té dos camins:

 

 1. A) Acords amb entitats i empreses
 2. B) Captació de voluntaris pròpiament dita

 

A).- Els acords amb entitats i empreses es basen en el Pla Estratègic que aposta per l’establiment d’aliances i pel treball en xarxa. Els acords respecte al treball de voluntaris pot ser amb gran diversitat d’entitats: centres educatius, organitzacions sense ànim de lucre, empreses.

 

 

B).- Quant a la captació de voluntaris pròpiament dita, es pot considerar que és una acció estable i continua, si bé en alguns moments hi pot haver una necessitat major de persones voluntàries segons una entitat o àmbit determinat o bé per algun projecte en concret. Per a la captació podem distingir entre Accions i Campanyes.

 

Accions de captació:  Són iniciatives d’informació i sensibilització que es fan de manera habitual i amb caràcter ordinari. La seva finalitat es despertar interès entre la població cap a la col·laboració voluntària amb les activitats de l’entitat Plàudite Teatre. A mode d’exemple, poden ser:

 

 • La web de l’entitat Plàudite Teatre, en el seu apartat “vols col·laborar amb nosaltres”.
 • La informació distribuïda entre la població durant l’execució de qualsevol activitat pròpia de l’entitat (mostres, jornades, espectacles, cursos, etc)
 • La distribució de fulletons informatius sobre l’entitat Plàudite Teatre.
 • A les universitats, enviar informació amb la demanda concreta de voluntaris i voluntàries a les diferents entitats de voluntariat.
 • Utilitzar recursos públics que ofereixen les administracions, com per exemple: o Oficines municipals de voluntariat o Escoles de voluntariat o Telèfon del voluntariat
 • Posar anuncis en els mitjans de comunicació i en pàgines web que ofereixen aquesta possibilitat, com: o Hacesfalta.org o Voluntariado.net o Recursos privats que ofereixen algunes empreses, com Fundación Empresa y Sociedad.

 

Campanyes de captació: Responen a iniciatives programades. Tenen per objecte la incorporació de diferents col·lectius i la cobertura de diferents projectes d’intervenció. Són accions temporals i en moments determinats de l’any i, segons les necessitats de voluntariat es poden adreçar a grups de població diferents: estudiants d’IES, joves en una població o barri determinat, adults (pares i mares d’infants d’esplais), professionals especialitzats per a uns projectes o accions determinats. En aquests casos seran campanyes específiques. En definir-les es determinaran els objectius, les persones destinatàries, metodologia i calendari d’accions i canal de captació que es vulgui utilitzar i quines accions de les abans descrites integraran la campanya.

 

Eines per fer la captació: En fer la captació es tindrà en compte les necessitats de serveis voluntaris que té l’entitat utilitzant els registres adients com:

 

 • Fitxa necessitats de serveis voluntaris
 • Fitxa personal del voluntari
 • Fitxa planificació i avaluació de la captació

 

En qualsevol cas, és important garantir que és dóna la Informació prèvia necessària a les persones interessades en col·laborar voluntàriament, per tal d’ assegurar-se que les expectatives de la persona interessada se adeqüen a l’organització i la seva oferta de voluntariat.

 

En aquest sentit, cal assegurar-se de:

 

 • Informar adequadament a aquelles persones interessades en incorporar-se com voluntaris (organització, funcionament, activitats i compromís personal que suposa)
 • Orientar a qui s’interessa pel voluntariat en l’ itinerari d’incorporació i en els plans i programes de l’organització En funció de la tipologia de tasca, aquesta informació es podrà donar en sessions de grup o individuals i de manera prèvia a l’entrevista de selecció o en la mateixa.

Quant a l'autor

Plaudite Teatre administrator

Plàudite Teatre - Arts Escèniques per a la transformació social. Desenvolupem 5 grans àrees: Creació escènica, Formació en Arts Escèniques, Teatre Comunitari i Social, Programació i Serveis Educatius. Des del 1998.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial