Arxiu de categories TEATRE COMUNITARI i SOCIAL

Pla de voluntariat

PLA DE VOLUNTARIAT DE PLÀUDITE TEATRE

1) El voluntariat, la missió i el pla estratègic

Aquest és el Pla de Voluntariat (PdV) de l’entitat Plàudite Teatre. Espai d’Arts Escèniques.

En els Estatuts de la nostra entitat, entre les activitats estratègiques per a complir, es llegeix en el punt i) “Potenciar i fomentar la participació i la implicació del voluntariat al territori”. Per tal de fer efectiva l’ activitat estratègica marcada pels Estatuts l’Organització es dota d’una Política de voluntariat que l’ orienta en com s’ha de dur a terme les diferents aspectes i nivells del PdV que es posa en marxa en ella. Aquesta política de voluntariat – que es deriva de la Política general i del compromís de l’Organització amb la societat, d’acord amb la missió, els valors i la visió establerta, té també, com la política general, l’objectiu la promoció d’activitats relacionades amb el món de la cultura, l’art i la formació, generant processos de transformació social vinculats als territoris i donant prioritat a les Arts Escèniques (grup de teatre, tallers, cursos, actuacions, exposicions, assajos, publicacions, concerts, conferències, festivals, viatges, etc.)

El PdV es concreta en aquests punts clau:

– Promoure la participació dels professionals i dels voluntaris a les activitats de l’organització per tal d’aconseguir l’alineació de tothom en la consecució dels objectius.

– Facilitar la transmissió de coneixements sobre formes de treball de voluntaris en les realitats socials en les que s’incideix, sobre la tasca educativa.

– Establir aliances amb altres sectors i treballar en xarxa amb altres organitzacions.

 

2) Definició i àmbits de voluntariat a Plàudite Teatre

 

 1. a) Entenen i defineixen com a voluntariat: les persones que, de forma altruista i compromesa, sense prestació econòmica ni de qualsevol altra índole, realitzen activitats que s’emmarquen en els àmbits que integren la seva missió: Promoció i difusió d’activitats de caràcter escènic -teatral a la seva vessant espectacular, foment de la investigació, l’experimentació i l’intercanvi, promoció la formació i l’ensenyament, col·laboració i suport amb activitats relacionades amb el món educatiu, cultural i social dels territoris, donant importància a la igualtat d’oportunitats. Desenvolupament també de qualsevol altre camp artístic, cultural, educatiu i social, tenint com objectiu la defensa incondicional de la cultura a través de l’art. Potenciar i fomentar el respecte per la diferència, tant de gènere com LGTBIQ+, a través de les Arts Escèniques

 

 1. b) La dedicació d’aquestes persones ha de caracteritzar-se per: Una voluntat de transformació social; Compromís amb la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones; Aposta per la qualitat del servei; Compromís per la corresponsabilitat; Treball en xarxa i especialment en la formació i difusió dels valors humans que orienten els seus objectius i el valors de l’entitat com a tal.

 

 1. c) Valors humans:

– Utopia, per avançar cap a una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat

– Solidaritat i cooperació, basades en el respecte a la dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans

– Iniciativa, fomentar la participació, l’autonomia personal i esforç individual i col·lectiu per desenvolupar una ciutadania activa i responsable

– Felicitat, formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat.

 

 1. d) Valors de l’entitat:

– Independència

– Transparència

– Pluralisme

– Sostenibilitat

– Coherència

 

 1. e) Àmbits d’adscripció dels voluntaris i voluntàries

 

En l’entitat hi ha molts àmbits i nivells d’actuació on poden estar adscrits els voluntaris. Cada un d’aquests àmbits o nivells demana un perfil adient i diferent de voluntari. Actualment poden ser els següents:

 1. Voluntariat Internacional
 2. Col·laborar en l’estructura de la l’entitat o d’altres entitats.
 3. Persones que col·laboren en activitats i que formen la base social d’associacions d’organitzacions i/o formen part de les seves juntes.
 4. Col·laborar en actes, festes, campanyes etc., de manera habitual
 5. Formar part de grups de persones d’empreses que s’ofereixen en projectes específics o voluntariat corporatiu.

 

 1. f) Drets i deures del voluntari

 

– Drets del voluntari respecte l’entitat:

 

 1. Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
 3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i les seves creences.
 4. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.
 5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat. 6. Ser coberts mitjançant la corresponent pòlissa d’assegurança com a beneficiaris, pels riscs d’accidents i dels danys que involuntàriament podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 6. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
 7. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

 

– Deures del voluntari:

 

 1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
 3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.
 4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
 6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

 

 1. g) Reconeixement, canvi i millora

 

Des de les entitats i projectes que s’inclouen en l’entitat, així com des dels seus òrgans directius i des de la Comissió de Polítiques hi ha un esforç per a augmentar el reconeixement i la consolidació del paper del voluntari en l’entitat, alhora que es vol fer més visible la seva força i els resultats de la seva acció diària.

Aquest projecte de fer visible, reconèixer i consolidar el voluntariat comporta una millora en la gestió dels voluntaris dels diferents àmbits on poden actuar i cal fer un esforç per a desenvolupar un procés sistematitzat, curt i adequat a cada realitat, que permeti que qualsevol persona que vulgui col·laborar en les actuacions de l’entitat, ho faci amb plena satisfacció per a ella i amb utilitat i eficàcia per al compliment dels valors i objectius de tota l’entitat. Per tal que es concreti la millora de la gestió del voluntariat i que en el futur es pugui anar fent millores i adaptant-lo a les situacions que es presentin , així com garantir un mínim d’ homogeneïtat institucional que millori l’organització i gestió del voluntariat, s’ha inclòs la gestió del voluntariat en el Sistema de Gestió Integrat que té la organització.

 

 1. h) Gestió Integrada

 

Per tal de definir els processos a seguir en les diferents etapes per les que passa un voluntari al llarg de la seva relació amb l’entitat, així com les eines a utilitzar en els diferents àmbits d’actuació s’ha elaborat un Procediment de Gestió de voluntariat, que s’inclou dins el Procés de Gestió de Recursos Humans.

 

La Gestió de Voluntariat inclourà els aspectes següents:

 

 1. Definició dels serveis voluntaris
 2. Detecció de necessitats
 3. Captació i Selecció
 4. Acollida, incorporació i desvinculació
 5. Avaluació i millora

 

Seran descrits en el procediment esmentat i en altres referents a la gestió i formació dels recursos humans que ja eren vigents en el sistema de gestió. Així mateix s’elaboraran les instruccions necessàries per algunes activitats que poden ser més adients a la gestió del voluntariat.

 

Quan es tracti d’un projecte específic de voluntariat, es tindrà en compte en la planificació d’aquest projecte tot el que fa referència a la transferència de coneixements, per tal que sigui inclosa como una activitat i una forma de reconeixement dels voluntaris i altre personal integrat en el projecte.

 

 1. i) Responsabilitat

 

És responsabilitat de la Direcció General i hi haurà el Comitè del Voluntariat que vetllarà també per a la bona gestió del voluntariat. També es nomena un responsable del Pla de Voluntariat, que serà un membre de l’equip tècnic, i que seguirà el compliment i manteniment del descrit en el procediment.

El Comitè del Voluntariat estarà format per:

 

– Responsable Pla Voluntariat

– 1 responsable de formació

– Responsable projectes voluntariat

 

En cada entitat, servei o projecte es nomena un responsable de la gestió directe dels voluntaris, quant a captació, selecció, incorporació, participació i desvinculació, i ho farà seguint el que està explicitat en aquest procediment. Aquests responsables tindran reunions amb el responsable del Pla de Voluntariat, amb la periodicitat que s’acordi en cada àmbit, nivell o projecte.

 

 1. j) Captació de voluntaris

 

Pel seu caire estratègic s’inclou la captació de voluntaris dins el Pla de Voluntariat deixant la selecció com un element de gestió i especificat dins el procediment Gestió de Voluntariat. La captació de voluntaris a l’entitat té dos camins:

 

 1. A) Acords amb entitats i empreses
 2. B) Captació de voluntaris pròpiament dita

 

A).- Els acords amb entitats i empreses es basen en el Pla Estratègic que aposta per l’establiment d’aliances i pel treball en xarxa. Els acords respecte al treball de voluntaris pot ser amb gran diversitat d’entitats: centres educatius, organitzacions sense ànim de lucre, empreses.

 

 

B).- Quant a la captació de voluntaris pròpiament dita, es pot considerar que és una acció estable i continua, si bé en alguns moments hi pot haver una necessitat major de persones voluntàries segons una entitat o àmbit determinat o bé per algun projecte en concret. Per a la captació podem distingir entre Accions i Campanyes.

 

Accions de captació:  Són iniciatives d’informació i sensibilització que es fan de manera habitual i amb caràcter ordinari. La seva finalitat es despertar interès entre la població cap a la col·laboració voluntària amb les activitats de l’entitat Plàudite Teatre. A mode d’exemple, poden ser:

 

 • La web de l’entitat Plàudite Teatre, en el seu apartat “vols col·laborar amb nosaltres”.
 • La informació distribuïda entre la població durant l’execució de qualsevol activitat pròpia de l’entitat (mostres, jornades, espectacles, cursos, etc)
 • La distribució de fulletons informatius sobre l’entitat Plàudite Teatre.
 • A les universitats, enviar informació amb la demanda concreta de voluntaris i voluntàries a les diferents entitats de voluntariat.
 • Utilitzar recursos públics que ofereixen les administracions, com per exemple: o Oficines municipals de voluntariat o Escoles de voluntariat o Telèfon del voluntariat
 • Posar anuncis en els mitjans de comunicació i en pàgines web que ofereixen aquesta possibilitat, com: o Hacesfalta.org o Voluntariado.net o Recursos privats que ofereixen algunes empreses, com Fundación Empresa y Sociedad.

 

Campanyes de captació: Responen a iniciatives programades. Tenen per objecte la incorporació de diferents col·lectius i la cobertura de diferents projectes d’intervenció. Són accions temporals i en moments determinats de l’any i, segons les necessitats de voluntariat es poden adreçar a grups de població diferents: estudiants d’IES, joves en una població o barri determinat, adults (pares i mares d’infants d’esplais), professionals especialitzats per a uns projectes o accions determinats. En aquests casos seran campanyes específiques. En definir-les es determinaran els objectius, les persones destinatàries, metodologia i calendari d’accions i canal de captació que es vulgui utilitzar i quines accions de les abans descrites integraran la campanya.

 

Eines per fer la captació: En fer la captació es tindrà en compte les necessitats de serveis voluntaris que té l’entitat utilitzant els registres adients com:

 

 • Fitxa necessitats de serveis voluntaris
 • Fitxa personal del voluntari
 • Fitxa planificació i avaluació de la captació

 

En qualsevol cas, és important garantir que és dóna la Informació prèvia necessària a les persones interessades en col·laborar voluntàriament, per tal d’ assegurar-se que les expectatives de la persona interessada se adeqüen a l’organització i la seva oferta de voluntariat.

 

En aquest sentit, cal assegurar-se de:

 

 • Informar adequadament a aquelles persones interessades en incorporar-se com voluntaris (organització, funcionament, activitats i compromís personal que suposa)
 • Orientar a qui s’interessa pel voluntariat en l’ itinerari d’incorporació i en els plans i programes de l’organització En funció de la tipologia de tasca, aquesta informació es podrà donar en sessions de grup o individuals i de manera prèvia a l’entrevista de selecció o en la mateixa.

Art Salut Intergeneracional Barcelona

ART SALUT INTERGENERACIONAL A BARCELONA: són projectes que donen respostes innovadores als nous reptes de la societat del segle XXI.

Projectes creats per Plàudite Teatre que impulsa al territori conjuntament amb Centres d’Atenció Primària a través de la Prescripció Social i amb Centres Educatius.

S’emmarquen dins el programa ART SALUT que Plàudite Teatre realitza a través de diversos projectes orientats a la salut emocional, corporal i mental de col·lectius i persones diversas.

Infants, joves i persones grans es relacionen a través de la pràctica escènica generadora de benestar i salut.

UNA CIUTAT DE TEATRE

En l’edició 2022-2023 hem decidit connectar tres barris de Barcelona a través del veïnatge: vinculem alumnat de tres escoles públiques i persones grans vinculades al Centre de Salut.

 • el barri de Sants: escola Cavall Bernat i CAP Sants,
 • el barri de Sant Antoni: escola Aldana i CAP Sant Antoni – Manso,
 • el barri de La Marina de Port: escola SEAT i CAP La Marina.

El projecte conclou amb la posada en escena d’un espectacle conjunt: “La Maleta”, carregada d’emoció del veïnat dels barris  a la sala Paral·let 62 

Art Salut Intergeneracional

 

NOTA DE PREMSA

 

PROJECTE ART SALUT INTERGENERACIONAL A SANTS:

Participen persones grans vinculades al CAP Roger i Sants, i alumnat de l’escola pública Cavall Bernat des de l’any 2019.

Obrim el Teló” Premi Bardiri 2020 i Premi Beca Barcelona 2020

Teatre intergeneracional

Teatre intergeneracional per a millorar la convivència i la salut integral

PROJECTE ART SALUT INTERGENERACIONAL A SANT ANTONI:

Participen persones grans vinculades al CAP Manso i alumnes de l’escola pública Aldana

 

 

PROJECTE ART SALUT INTERGENERACIONAL A MARINA DE PORT:

Participen persones grans vinculades al CAP Marina i alumnes de l’escola pública SEAT

 

 

 

LA MEMÒRIA DELS BARRIS:

Interrelacionem projectes i barris: Sant Antoni i Sants. Com son els barris ara i com eren abans? Per què és important tenir un Teatre a prop?

 

Diari ARA 24 de febrer de 2023 pg16

RECULL DE PREMSA

L’Ofici de Viure 28/06/2023 Benestar emocional


TV3 Planta Baixa Teatre contra la soledat dels grans 30/03/2023 Minuts 1:44:32 a 1:55:00

TV LH Informatiu 06/03/2023: Joves i gent gran comparteixen una jornada de teatre

Digital LH Joves i gent gran comparteixen una jornada de teatre 06/03/2023

OkDiario, Recetar teatro para secar las lágrimas 07/03/2023

XarxaNet, El teatre com a espai de trobada intergeneracional i generador de salut 28/02/2023

Canarias Radio: Tarde o Temprano: Entrevista 27/02/2023 Min 16 a 33.

RAC 1 Radio, programa No ho sé, Art en Salut, divendres 24/02/2023 20:30 – minut 20:40 a 21:52

Agencia EFE Recetar teatro para secar las lágrimas 24/02/2023

Institut Català de la Salut, ICS Catalunya, Art Salut Intergeneracional 23/03/2023

TV1 Catalunya Informatiu, La cultura com a tractament contra la depressió  23/02/2023

Diari Ara, “L’aula de teatre que combat la soledat dels avis” 23/02/2023

A3Media – Hablando en Plata: “Teatro por prescripción médica: Mayores acuden a sesiones de teatro para combatir la tristeza” 23/02/2023 

Línia Eixample “Teatre intergeneracional per beneficiar petits i grans a Sant Antoni” 02/11/2022

 

Projecte realitzat amb el suport de

Ajuntament_BCN Logo-Cultura-Generalitat

 

Ecofeminisme Camí de Pau

ECOFEMINISME. Camí de Pau

Un muntatge de Teatre Comunitari i Social co-creat i interpretat per dones del Sud Global, activistes compromeses que revelen les violències estructurals al Sud Global i a Europa pel fet de ser dones i defensores de la Vida i la Terra

Un espectacle per donar veu a l’Ecofeminisme, la migració forçada i els Drets Humans, amb col·loqui post funció.

Ecofeminisme Cami de Pau Plàudite Teatre

PROPERES FUNCIÓNS:

07/03/2024 – 18:00h

Lloc: EDIFICI FREIXAS – baixos 1 (Sala Plàudite Teatre) Carrer de la Glòria 7  – 08902 L’Hospitalet de Llobregat

ENTRADA GRATUïTA Prèvia reserva a Eventbrite

Espectacle en castellà.

 

 

 

AMB LA YAYO HERRERO I LA BERTA CÁCERES

LA VEU DE MOLTES DONES SENSE VEU

El moviment Ecofeminista del Sud Global és una lluita social de les dones activistes contra la violència institucional, colonial i feminicida, amb una concepció holística i respectuosa amb la Natura i els seus habitants. Cada any moren assassinades milers de dones activistes pels drets socials al Sud Global. Entramats corruptes volen fer callar les seves veus, silenciar els seus crits demanant justícia. Any rere any milers de dones són sotmeses al pagament de taxes abusives a màfies pel fet de ser dones amb negocis propis. Cada any milers de nens són segrestats, i dones sobreexplotades per empreses que destrossen l’ecosistema natural del Sud Global. Cada any milers de dones, ecofeministes i defensores dels drets humans, lluitadores pels pobles indígenes són assassinades per denunciar la corrupció, la extirpació de drets, la injustícia i els assassinats.

Respecte als moviments ecofeministes, Yayo Herrero ens diu: “s’assenten sòlidament en el territori. En ells, es produeix un procés emancipador per a les persones que els integren que es transformen en agents de resistència, lluita i canvi. El propòsit d’aquestes lluites és la dignitat i el sosteniment de vides que valguin la pena i l’alegria de ser viscudes. Això genera un tipus de mobilització situada, aterrada en la terra i els cossos”. Del seu llibre Ecofeminismes. La sostenibilitat de la vida.

DOSSIER ESPECTACLE PDF

 

ALTRES FUNCIONS:

Ecofeminisme Camí de PauEcofeminsmo, Camino de Paz

 • 11 de juny a 18:ooh Teatre Joventut de L’H, Sala B. Entrada lliure.

 

Projecte amb el suport del Departament  d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Calatunya

Projecte dins la Cátedra UNESCO de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

Logo Catedra Unesco para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

 

 

 

 

UN ESPECTACLE QUE EVOLUCIONA

PRIMERA ETAPA: YO VENGO DE. Ecofeminisme Camí de Pau.

Reconegut amb la distinció de Foment de la Pau otorgada per ICIP Institut Català Internacional per la Pau.

Aquí l’espectacle sencer:

 

Vídeo presentació de l’espectacle:

PRIMER DOSSIER DE DISTRIBUCIÓ

 

Vídeos de funcions anteriors:

ECOFEMINISME Plaudite Teatre

RECULL DE PREMSA:

Línia Xarxa 31/01/2024 36 hores amb la Yayo

Digital LH i TV LH 15/01/2024 Dones migrades de L’H reflexionen sobre l’ecofeminisme a través del teatre

Línea LH 12/09/2022 Plàudite Teatre esdevé referent mundial en matèria de gènere

XarxaNet 06/09/2022 Plàudite Teatre, aliada de la Càtedra UNESCO de prevenció de violències contra les dones

LH Digital 06/09/2022 Entrevista de l’Informatiu, Plàudite a la Càtedra Unesco

Districte 7 17/06/2022

El Tot Hospitalet 09/03/2022

Píkara Magazine Febrero 2022

Centro d’Atenció i Informació a la Dona de L’H 25/11/2021

Programa Dia Dona LH pdf

Onada Feminista 24/12/2021

Píkara Magazine Desembre 2021

TV L’H 26/11/2021

Digital LH 26/11/2021

Observatori de les Arts Escèniques Aplicades Institut del Teatre 25/11/2021

Revista Polièdrica: 25/11/2021

 

PRIMERES ACTUACIONS:

Agost-setembre 2022: Presentació del projecte i projecció del vídeo dins la Cátedra UNESCO de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia.

19 de març de 2022, Casal Mas Guinardó, Barcelona, organitado por Assoc. Lonestar Cultura y Casal Mas Guinardó

13 de març de 2022, Teatre Joventut, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Dia Internacional de la Dona, amb la col·laboració de la Creu Roja de L’Hospitalet de Llobregat.

18 desembre de 2021 Teatre Joventut, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espectacle dins l’Acte pel Dia Internacional de les Persones Migrades. Amb col·loqui postfunció entre persones migrades procedents de diferents territoris que desenvolupen el seu activisme a partir d’experiències d’organització concretes al nostre país. Amb la participació de la Directora General de Migracions, Refugi i Antirracisme, Eunice Romero, i cloenda a càrrec de la Hble. Sra. Tània Verge, Consellera d’Igualtat i Feminismes.

27 de novembre de 2021 Teatre Joventut, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

28 de novembre de 2021 Teatre Joventut, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

22 de maig de 2021 Auditori del Fòrum, Barcelona, dins la programació cultural del 12è Congrés de CCOO de Catalunya

 

Amb el suport de:
ICIP Institut Català Internacional per la Pau, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,  Institut de Cultura de Barcelona ICUB

Amb la col·laboració de:
MUET Mujeres Unidas Entre Tierras, Mujeres Pa’lante, Creu Roja L’Hospitalet, Assís Centre d’Acollida, Open Arms, Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) de L’Hospitalet de Llobregat, Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Teatre Joventut

Teatre al Centre d’Estudis Dolmen

Teatre al Col·legi Pare Enric d’Ossó

Teatre al Col·legi Pare Enric d’Ossó

El Somni d’una Nit d’Estiu, de William Shakespeare

Adaptació de l’obra homònima de William Shakespeare, creada i interpretada per l’alumnat de 1r de batxillerat del Col·legi Pare Enric d’Ossó sota la direcció de Plàudite Teatre Espai d’Arts Escèniques. Esquest espectacle forma part del projecte Erasmus+ A European Midsummer Night’s Dream, en què participen joves de batxillerat de centres educatius de 4 països: Alemanya amb el  Domschule Schleswig Deutschland, Finlàndia amb el Mattlidens Gymnasium, Grècia amb el 4th Senior High School of Xanthi Griechenland, i 30 joves de la nostra ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona del Col·legi Pare Enric d’Ossó.

 

PROJECTE INTERGENERACIONAL: “Obrim el Teló a Gornal”

 

Teatre crític

Teatre crític en els instituts és un projecte que fomenta el sentit crític de joves a través del teatre, que convida a reflexionar, crear i interpretar un espectacle entre joves.

Creat per Plàudite Teatre i realitzat amb la col·laboració de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,  Diputació de Barcelona, l’Institut Català de Empreses Culturals i l’Àrea de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els tallers són gratuïts i estan oberts a joves que vulguin participar.

Foment del sentit crític #TeatreCrític

Joves procedents de diferents contextos es relacionen entre si, posen en comú inquietuds i actituds davant la vida i la societat en la qual conviuen, i les expressen a través del teatre. Des d’una experiència artística com és el teatre s’aconsegueix una vinculació diferent, difuminant possibles prejudicis i estigmes. Joves que participen de manera voluntària i s’aboquen a parlar de temes del seu interès amb tota franquesa.

Projecte reconegut com a bona pràctica per la Diputació de Barcelona.

6à EDICIÓ Curs 2022-23: “La Pau i la No Violència

Hi participen més de 150 joves de 7 Instituts públics: Jaume Botey, Apel·les Mestres, Bellvitge, Gornal, Pedraforca, Pere Lliscart de L’Hospitalet de Llobregat i Néus Català de Cornellà.

TV LH, Informatiu 19/04/2023

LH Digital Sisena edició del projecte ‘Teatre Crític’ amb alumnes de secundària de L’H,  20/04/2023

 

5à EDICIÓ Curs 2021-22: “Combatre els discursos d’odi

Hi participen joves de 6 Instituts públics: Jaume Botey, Apel·les Mestres, Bellvitge, Gornal, Pedraforca i Pere Lliscart de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Masclisme, homofòbia, assetjament escolar, gordofòbia, etc. Una sèrie de peces teatrals que ens faran reflexionar sobre els prejudicis i estereotips que caracteritzen els discursos hegemònics i ens presentaran perspectives diferents Descarrega el PDF

Teatre Crític 2022 Plàudite Teatre

Teatre Crític

Teatre Crític. Combatre els discursos d’odi.

 

 

4a EDICIÓ Curs 2020-21: “Ecologia en temps de pandèmia, incoherència plàstica
Més de 150 jóves co-creen una reflexió al voltant de l’Ecologia i el respecte al Planeta.

Participen jóves de 5 Instituts: Jaume Botey, Apel·les Mestres, Bellvitge, Gornal i Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat Barcelona.

 

Teatre críticTeatre Crític

3a EDICIÓ. CURS 2019-20: “Fake News

Més de 50 jóves reflexionen al voltant de les diferentes formes que adopten les notícies falses “Fake News”, com identificar-les i neutralitzar-les.  Participan 4 instituts públics de L’H: Apel·els Mestres, Jaume Botey, Pedraforca i Bellvitge.  Espectacle sense estrena per motius de pandèmia.

Teatre críticTeatre crític en temps de pandèmia

2ª EDICIÓ. CURS 2018-19: “La violència en el punt de mira jove

Reflexionem sobre les diferents formes que adopta la violència, exposant una visió crítica sobre un fet que envolta el nostre dia a dia. Sí, ja sabem que una agressió és violència però, ho pot ser també una mirada, un anunci a la tele o fins i tot, la talla d’uns pantalons? Parlem de les víctimes i dels agressors. De l’odi a les minories i del poder quan estem en grup. De quan sofrim violència però també de quan la exercim. Hi participen 4 Instituts: Jaume Botey, Apel·les Mestres, Vilumara i Pedraforca, de l’Hospitalet de Llobregat. Aquí us deixem un petit vídeo resumeixen de l’espectacle, i el segon vídeo, del que opinen els seus professors i públic assistent a l’espectacle:

1ª EDICIÓ. CURS 2017-18: “Itineraris“: Posada en escena de creació col·lectiva en 3 actes. Una mirada crítica al món des de la adolescència. Hi articipen joves de 3 instituts de L’H:  Llobregat (Jaume Botey), Aplel·les Mestes i Vilumara.

RECULL DE PREMSA

TV LH, Informatiu 19/04/2023

LH Digital Sisena edició del projecte ‘Teatre Crític’ amb alumnes de secundària de L’H,  20/04/2023

Interacció, Diputació de Barcelona, 19/02/2023 Jove, per què no participes?

Digital LH, Informatiu 04/05/2022  https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15073473

TV LH, Informatiu 04/05/2022  https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=6271725f02290a12648479cc&vimeoId=undefined&video=&titol=Grassof%C3%B2bia%20i%20viol%C3%A8ncia%20verbal,%20protagonistes%20del%20projecte%20Teatre%20Cr%C3%ADtic%20de%20Pl%C3%A0udite

La Vanguardia: Medio pan y teatro: la fórmula lorquiana de Plàudite contra las desigualdades 27/12/2020  https://www.lavanguardia.com/vida/20201227/6150674/medio-pan-teatro-formula-lorquiana-plaudite-desigualdades.html

Informatiu L’H Digital 08/07/2020 Eugènia Delgado: “El teatre i la cultura són imprescindibles per a la reconstrucció post Covid”  https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/14941601#

Informatiu TV L’H 08/07/202:  https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=5f05ba3fecea8d1d4408bc48&vimeoId=undefined&video=&titol=Eug%C3%A8nia%20Delgado:%20%22El%20teatre%20i%20la%20cultura%20s%C3%B3n%20imprescindibles%20per%20a%20la%20reconstrucci%C3%B3%20post%20Covid%22

Fragment de “Violències” al programa Veïns de la Televisió de L’H min 15. Teatre Crític als instituts, gravat en directe (abans del confinament) emès el 9/06/2020 https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14884573

Participació a la Mostra de Teatre Aficionat Virtual de L’H Teatre Joventut,  amb l’espectacle “Violències” 05/06/2020  AJUNTAMENT DE L’H TEATRE JOVENTUT http://www.l-h.cat/detallNoticiaCultura.aspx?1lRfCXZnVAKEhjtHJPkOytwEGamRr3NQbqazAB9PZwBE6h0ML42xuGyJFKYmqazAn9hJPQ2 Vídeo Cultura LH: https://youtu.be/u-644RQCCb0

Informatiu de la TV LH entrevista a Eugènia Delgado Mata, directora 26/02/2020: https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14619936#.YBvuHSKkZrc.link

L’H Digital: El teatre com a eina de transformació social 26/02/2020: https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/entitats/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/14623113

Programa Veïns TV LH  18/02/2020 min. 40:43 – 43:46   https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14601803

El Quinze de Públic: “El poder integrador de les Arts Escèniques” nu. 21, desembre 2019 https://twitter.com/PlauditeTeatre/status/1204335406717771776

https://twitter.com/PlauditeTeatre/status/1204335430998642689/photo/1 

Programa Veïns, TV L’H, 12/11/2019 Entrevistes a la Directora de Plàudite Teatre i a dos professores de l’equip min 25:13-42:58 :  https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14373853

Festival RBLS de Teatre Jove, 5 novembre 2019 Presentació del nostre model de creació amb joves: http://www.rbls.cat/comunitat-rbls-%c2%b7-teatre-comunitari-amb-adolescents-i-joves/  

https://twitter.com/PlauditeTeatre/status/1191748443041079302

SDE https://twitter.com/sdeicec/status/1191744000962760705

Programa El Mirall, Radio Sant Feliu de Llobregat: https://alacarta.radiosantfeliu.cat/#!/programs/elmirall/radiosantfeliu_podcast_6244?s=538

https://twitter.com/PlauditeTeatre/status/1186614013037285376

L’H Digital, Noticia 14/02/2019 https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/13779357

LH Digital Informatiu 15/01/2018

TV LH Digital 15/01/2018

El Periòdico de LH num. 330- 22 de gener de 2018

El Far 17/12/2017

 

El Teatre es Desperta

El Teatre es Desperta és la metàfora que dona vida a un espai escènic per realitzar el camí de retorn a l’origen comunitari. Aquest camí s’inicia des de la comunitat educativa de l’escola pública Cavall Bernat que alberga el teatre amb la col·laboració del veïnatge: Plàudite Teatre com agent artístic, La Col Arquitectura com agent social d’arquitectura cooperativa, dues escoles veïnes: Provençana i Seat, i persones grans del territori a través dels seus Centres d’Atenció Primària CAPs: Roger i Santa Eulàlia Nord.

Fem servir el Metateatre i el co-disseny amb la investigadora Marie-Monique Schaper de l’Aarhus University, Dinamarca.

Acció comunitària que empodera, cohesiona socialment i redueix la segregació al territori.

Beca Premi Barcelona 2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona ICUB en el finançament del projecte.

El Teatre es desperta

Hem connectat agents.

Hem elaborat una memòria de tot el projecte: amb l’història del Teatre de l’escola Cavall Bernat, arquitectònica i social.

A través dels tallers amb els diferents grups hem investigat la història del territori i de les persones que han viscut al territori.

Hem realitzat una reflexió comunitària trobant els punts de connexió entre habitants de diferents èpoques.

El_Teatre_es_Desperta al territori

El Teatre es Desperta al territori

Memòria del projecte.

 

Encara hem fet més:

Projecte amb la comunitat educativa.

Projecte intergeneracional

 

El teatre es desperta. Història

Foto ubicada al calaix que cobreix les vies. Aèrea de l’escola Cavall Bernat 1980.

Grup de Teatre Imagina

El Grup de Teatre Imagina presenta La Escriptora, una divertida obra de teatre de caire futurista i fantàstic, dirigida per professionals de Plàudite Teatre. Una escriptora demana a un científic que la porti amb una màquina del temps a èpoques passades per agafar material per escriure la seva novel·la. Creació dins el Taller de Teatre curs 2021-22. Presentada al Festival LH Fa Teatre en el Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. #ArtSalut

 

 

Don Perlimplín con Belisa y compañíaVersió lliure de l’obra de teatre de Federico García Lorca “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín” a càrrec del Grup de Teatre Imagina dirigits per Plàudite Teatre. Curs 2020-2021

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial